Výzva k účasti
v elektronické aukci pro Město Cheb

Prodej hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - pozemků o výměře 439 831 m2, vše v k. ú. Cheb

OBECNÉ


Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické prodejní aukce na adrese https://cheb.proebiz.com dne 20.01.2021 v 13:00.

V případě vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Pozvánky.

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Cheb 1, dne: 30.12.2020 09:00

Město Cheb
Ing. Vlastimil Habětínek
telefon:+420 354 440 187
email: habetinek@cheb.cz
Výzva k účasti
v elektronické aukci pro Město Cheb

Prodej hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - pozemků o výměře 439 831 m2, vše v k. ú. Cheb

PŘEDMĚT


Předmětem on-line výběrového řízení jsou tyto položky:

POŘADÍNÁZEV POLOŽKYMJMNOŽSTVÍ
001.Prodej hmotných nemovitých věcí - pozemků formou veřejné elektronické aukce, v k. ú. Cheb

Bližší specifikace položky:
Předmětem výběrového řízení je prodej hmotných nemovitých věcí, nebo jejich částí – pozemků, ve vlastnictví města Cheb takto:
• pozemek parcelní číslo st. 6744 – zastavěná plocha o výměře 1 247 m2, jehož součástí je stavba č. p. 2467,
• pozemek parcelní číslo st. 6869 – zastavěná plocha o výměře 737 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
• pozemek parcelní číslo 441/30 – ostatní plocha o výměře 191 m2,
• část pozemku parcelní číslo 527/1 – orná půda o výměře 110 178 m2, definovaná urbanisticko-architektonickou studií,
• část pozemku parcelní číslo 552/2 – ostatní plocha o výměře 168 941 m2, definovaná urbanisticko-architektonickou studií,
• část pozemku parcelní číslo 555/5 – ostatní plocha o výměře 4 266 m2, definovaná urbanisticko-architektonickou studií,
• část pozemku parcelní číslo 560/1 – trvalý travní porost o výměře 6 766 m2, definovaná urbanisticko-architektonickou studií,
• pozemek parcelní číslo 569 – trvalý travní porost o výměře 1 210 m2,
• část pozemku parcelní číslo 571/1 – ovocný sad o výměře 18 269 m2, definovaná urbanisticko-architektonickou studií,
• pozemek parcelní číslo 590/1 – ostatní plocha o výměře 7 729 m2,
• pozemek parcelní číslo 590/5 – ostatní plocha o výměře 801 m2,
• pozemek parcelní číslo 590/6 – ostatní plocha o výměře 14 056 m2,
• pozemek parcelní číslo 590/8 – ostatní plocha o výměře 4 543 m2,
• pozemek parcelní číslo 590/9 – ostatní plocha o výměře 55 404 m2,
• pozemek parcelní číslo 590/10 – ostatní plocha o výměře 17 970 m2,
• pozemek parcelní číslo 590/11 – ostatní plocha o výměře 3 076 m2,
• pozemek parcelní číslo 590/12 – ostatní plocha o výměře 624 m2,
• pozemek parcelní číslo 590/13 – ostatní plocha o výměře 1 360 m2,
• pozemek parcelní číslo 590/14 – ostatní plocha o výměře 183 m2,
• pozemek parcelní číslo 590/26 – ostatní plocha o výměře 426 m2,
• část pozemku parcelní číslo 600/1 – trvalý travní porost o výměře 2 838 m2, definovaná urbanisticko-architektonickou studií,
• pozemek parcelní číslo 2295/22 – ostatní plocha o výměře 776 m2,
• pozemek parcelní číslo 2305/1 – ostatní plocha o výměře 4 116 m2,
• pozemek parcelní číslo 2306 – ostatní plocha o výměře 423 m2,
• část pozemku parcelní číslo 2307/1 – ostatní plocha o výměře 3 160 m2, definovaná urbanisticko-architektonickou studií,
• pozemek parcelní číslo 3654 – ostatní plocha o výměře 12 m2,
• pozemek parcelní číslo 3680 – ostatní plocha o výměře 1 492 m2,
• pozemek parcelní číslo 3681 – ostatní plocha o výměře 1 424 m2,
• pozemek parcelní číslo 3682 – ostatní plocha o výměře 298 m2,
• pozemek parcelní číslo 3683 – ostatní plocha o výměře 53 m2,
• pozemek parcelní číslo 3684 – ostatní plocha o výměře 13 m2,
• pozemek parcelní číslo 3685 – ostatní plocha o výměře 65 m2,
• pozemek parcelní číslo 3686 – ostatní plocha o výměře 534 m2,
• pozemek parcelní číslo 3687 – ostatní plocha o výměře 487 m2,
• pozemek parcelní číslo 3688 – ostatní plocha o výměře 55 m2,
• pozemek parcelní číslo 3689 – ostatní plocha o výměře 301 m2,
• pozemek parcelní číslo 3690 – ostatní plocha o výměře 1 289 m2,
• pozemek parcelní číslo 3691 – ostatní plocha o výměře 2 286 m2,
• pozemek parcelní číslo 3692 – ostatní plocha o výměře 284 m2,
• pozemek parcelní číslo 3693 – ostatní plocha o výměře 523 m2,
• pozemek parcelní číslo 3694 – ostatní plocha o výměře 175 m2,
• pozemek parcelní číslo 3695 – ostatní plocha o výměře 627 m2,
• pozemek parcelní číslo 3696 – ostatní plocha o výměře 614 m2,
s výchozí kupní cenou 350 Kč bez DPH a s podmínkou složit finanční jistotu 1.000.000 Kč a doručit urbanisticko-architektonickou studii, ověřenou autorizovanou oprávněnou osobou.
m2439831


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

V případě, že administrátor povolil funkci Komentáře, má účastník možnost vložit ke každé položce nebo volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář.
Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo podmínky v "e-aukční síni".
Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko
"Přidat komentář". Po stiskutní tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Volitelné podmínky:
NÁZEV VOLITELNÉ PODMÍNKYROZSAH HODNOTPOVAHA
Složení jistinyAno; Ne
Dodání studieAno; Ne
Výzva k účasti
v elektronické aukci pro Město Cheb

Prodej hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - pozemků o výměře 439 831 m2, vše v k. ú. Cheb

PŘÍLOHY


1. Příloha výzvy - E-aukce-podmínky.pdf

2. Příloha výzvy - příloha_č._1.jpg

3. Příloha výzvy - příloha_č._2.jpg

4. Příloha výzvy - příloha_č._3.jpg

5. Příloha výzvy - příloha_č._4.jpg

6. Příloha výzvy - příloha_č._5.jpg

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro Město Cheb

Prodej hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - pozemků o výměře 439 831 m2, vše v k. ú. Cheb

ZADÁVACÍ PODMÍNKY


1. CENA:

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

3. PODMÍNKY ODBĚRU:

4. OSTATNÍ PODMÍNKY:

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo. Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit

- nabídky mohou být konfrontovány s porovnávací cenou vycházející z vnitřních kalkulací vyhlašovatele. Tato porovnávací nabídka je stanovena před zahájením soutěže a je v jejím průběhu neměnná.

5. PRAVIDLA ON-LINE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PROE.BIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických tendrů PROEBIZ TENDERBOX
Výzva k účasti
v elektronické aukci pro Město Cheb

Prodej hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - pozemků o výměře 439 831 m2, vše v k. ú. Cheb

HARMONOGRAM


Výběrové řízení proběhne formou elektronické prodejní aukce. Po přihlášení účastníka k výběrovému řízení mu bude odeslán desetimístný přístupový klíč.

Vstupní kolo
01.07.2020 v 08:00 bude zpřístupněn e-aukční portál pro zadávání vstupních nabídek, přičemž každý účastník vidí jen svou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit.

Kontrolní kolo
Od 31.12.2020 v 10:00 do 20.01.2021 v 13:00 proběhne Kontrolní kolo, které slouží pro formální kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu Mezikola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit.

Aukční kolo
20.01.2021 v 13:00 bude on-line výběrové řízení zahájeno a všem účastníkům se zobrazí nejvyšší cenová nabídka (u každé položky). Po dobu 20 min. mají jednotliví účastníci možnost své nabídky ještě upravovat (pouze směrem nahoru). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající maximální cenou.

Minimální krok zvýšení cenové nabídky
Jednotkovou cenu je možno zvyšovat minimálně o 1 CZK.
(Minimální krok zvýšení jednotkové ceny je ve vztahu k aktuální ceně položky uchazeče.)

Maximální krok zvýšení cenové nabídky
Jednotkovou cenu je možno zvyšovat maximálně o 10 %.
(Maximální krok zvýšení jednotkové ceny je ve vztahu k maximální ceně.)

Prodlužování
Aukční kolo bude prodlouženo o 2 min. při jakékoliv změně ceny v posledních 2 min.

Platnost přístupových klíčů
Přístupové klíče expirují za 30 dní od ukončení elektronického výběrového řízení. Po této době již nebude možné se do e-aukční síně přihlásit. Pokud máte zájem o vytištění vašeho protokolu o účasti v e-aukci a historie e-aukčního případu, doporučujeme vytištění provést neprodleně po skončení e-aukce.

Vyhlašovatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení elektronického výběrového řízení.
Výzva k účasti
v elektronické aukci pro Město Cheb

Prodej hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - pozemků o výměře 439 831 m2, vše v k. ú. Cheb

KONTAKTY


Vyhlašovatelem výběrového řízení je:
Město Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb 1
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení vám zodpoví:
Ing. Vlastimil Habětínek
telefon: +420 354 440 187
email: habetinek@cheb.cz


Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost:
Odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb 1
Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:
Blanka Brychová
telefon: +420 354 440 192
email: brychova@cheb.cz
Výzva k účasti
v elektronické aukci pro Město Cheb

Prodej hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - pozemků o výměře 439 831 m2, vše v k. ú. Cheb

PŘIHLÁŠKA


Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.

Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návod.
Výzva k účasti
v elektronické aukci pro Město Cheb

Prodej hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - pozemků o výměře 439 831 m2, vše v k. ú. Cheb

NÁVOD


TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÍHO SW PROE.BIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

a) Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší
b) Mozilla Firefox 13 a vyšší

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (k dispozici ZDE) a v prohlížeči zapnuty cookies (návod na http://support.proebiz.com/ v části Nastavení).


JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V sekci PŘIHLÁŠKA této pozvánky klikněte na ZDE. Dostanete se do Přihlášky. Zde potvrďte souhlas s Pravidly on-line výběrových řízení PROe.biz, vyplňte požadované údaje a přihlášku odešlete. Tímto je vaše firma přihlášena do elektronického výběrového řízení.

Součástí Přihlášky je zvolení přístupového jména a hesla (min. délka přístupového jména i hesla je 8 znaků). Pomocí těchto údajů můžete následně (po doručení klíče) vstoupit do e-aukční síně. Doporučujeme zvolit si zapamatovatelné jméno i heslo V přístupových údajích není možné používat diakritická znaménka a mezery.
Své přístupové údaje si zapamatujte!


JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ?
Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude vám doručen emailem). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z emailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukční síně se nedá vstoupit před začátkem e-aukce (začátkem bývá obvykle zadávací kolo).
V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.


JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT?
Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.


CO MŮŽETE V ZADÁVACÍM KOLE?
Zadávací kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete prohlédnout a vyzkoušet práci v e-aukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit nebo provést přenačtení síně obvykle klávesou F5 nebo ikonou AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.

V tomto kole je vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER! V Zadávacím kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.
Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).
Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotky, příloha, atd.).


CO MŮŽETE V MEZIKOLE?
Mezikolo slouží pro kontrolou nabídek vyhlašovatelem, popř. předběžné vyhodnocení, testování vzorů apod. V tomto kole nemohou účastníci provádět žádné úpravy ani vkládat nové nabídky. Je možné využít Chatové komunikace.


CO MŮŽETE V SOUTĚŽNÍM KOLE?
V Soutěžním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení) nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení).

Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (v případě nákupního výběrového řízení) resp. maximální cenou (pro prodejní výběrové řízení).

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s e-aukčním systémem
V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s administrátorem.

Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrového řízení vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Soutěžní kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete v části HARMONOGRAM.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v e-aukční síni na poslední vteřiny. Takto zadané hodnoty nemusejí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních vteřinách tak nemusí být vždy aukčním systémem bezvýhradně přijaty.


V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.